lopez island library

Lopez Island Library, 2013

Photo by Kathi Ciskowski